Archiwum kategorii: Bez kategorii

Ogłoszenie

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że w dniu 06.03.2018 (wtorek) w godzinach od 11.00 do 14.00 na Targowisku przy Urzędzie Gminy Głusk w Dominowie będą wydawane kolejne dary z Banku Żywności.  Program 2017.

Zbliża się zima, zadbajmy o najsłabszych !!!

W związku z nadchodząca zimą, a co za tym idzie spadkiem temperatur, należy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności osób bezdomnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą okres zimowy.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, klatkach schodowych, opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, węzłach ciepłowniczych, strychach czy dworcach. Nieodpowiednie warunki, brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Ponadto wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Upowszechnienie, w miejscach użyteczności publicznej, informacji o instytucjach niosących pomoc bezdomnym, w szczególności o schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, punktach wydawania posiłków oraz punktach pomocy doraźnej ułatwia potrzebującym dotarcie do poszukiwanych placówek. Aktualna baza danych o placówkach działających na terenie województwa lubelskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl → Urząd → Wydziały → Wydział Polityki Społecznej → Wsparcie osób bezdomnych →Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Powyższe informacje można również uzyskać pod numerem 987, działającym całodobowo w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Po pomoc można również zwracać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w Dominowie, ul. Rynek 1 lub pod numerem telefonu (81) 75-18-112.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Ogłoszenie

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że w dniu 28.11.2017 (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.00 na Targowisku przy Urzędzie Gminy Głusk w Dominowie będą wydawane dary z Banku Żywności.

 

ZAPRASZAMY !!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

OGŁOSZENIE

Od lipca 2017 roku rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Podprogramu 2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Każda osoba ubiegająca się o pomoc w ramach Programu obowiązkowo wypełnia część B skierowania tj. Oświadczenie o dochodach netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Beneficjentami Programu mogą być osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, choroby lub innej uzasadnionej  przyczyny.

 Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

 • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
 • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

i są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Zebranie oświadczeń i wydanie skierowań jest warunkiem podpisania przez Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Bankiem Żywności w Lublinie w celu rozpoczęcia wydawania żywności.

Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby spełniające warunki kwalifikujące do przyznania tej formy pomocy, o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk w celu złożenia oświadczenia o dochodach i pobrania skierowania.

Dodatkowe informacje dot. Programu można uzyskać pod nr telefonu: 81 75 18 112.