Wnioski do pobrania

Rodzina 500 Plus:

Wniosek o świadczenie wychowawcze

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – KRUS

Świadczenia rodzinne:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – dodatkowe strony

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – KRUS

Oświadczenie o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

Fundusz alimentacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – KRUS

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie KDR

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej